Kommunerevisoren
Siste nummer
arkiv
Abonnement
Redaksjonelt
NKRF hovedside

Redaksjonelt

 

Ansvarlig redaktør:

Per Olav Nilsen, styreleder

 

Kommunerevisoren utgis av::

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Postboks 1417 Vika, 0115 OSLO

Tlf: 23 23 97 00

E-post: post@nkrf.no

Web: www.nkrf.no

Bankkonto: 1450.12.70424

Org.nr.: 975 450 694 MVA

 

Kommunerevisoren kommer ut med 6 nummer i året

pr. 2/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 og 1/11

Frist for innlevering av stoff 5. i mnd. forut.

 

Opplag:

2.000

 

Abonnementspris:

Kr 350,- pr. år

Adresseendringer sendes NKRF

 

Annonser:

Annonser bestilles hos NKRF.

 

Annonsepriser:

1/1-side bakside kr 5 000,-

1/1-side andre sider kr 4 500,-

3/4-side kr 4 000,-

1/2-side kr 3 500,-

1/4-side kr 2 500,-

1/8-side kr 1 500,-

 

Prisene er ekskl. mva.

Rabatt vurderes ved flere innrykk.

Andre annonseformat etter forhandlinger.

 

Lay-out, sats og trykk:

Trykkpartner Grytting AS

Tlf: 73 84 80 10

Faks: 73 84 80 11

ISSN 0800-644X

E-post: repro@trykkpartnergrytting.no

 

Foto:

Foto som ikke er merket med rettighetshavere eies av NKRF


Sidene er produsert av Trykkpartner Grytting As